صبر تلخ (جلد اول)

In stock

صبر تلخ تاریخ شفاهی چپ ایران

گفتگو با محمدعلی عمویی درباره حزب توده ایران ۱۳۶۲-۱۳۵۷ (جلد اول)

چاپ نخست، ۱۳۹۹ ناشر: نشر واله، برلین بها: ۶۰ یورو (۶۸ دلار)

شابک: ۱-۴۲۶۹-۷۹۲۳-۱-۹۸۱ حق چاپ برای نویسنده و ناشر محفوظ است.